زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1388

جدول برنامه‌ زمانی‌ اجرای‌ آزمون هر یک‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی 1388

ردیف

کدرشته

نام رشته امتحانی

نوبت آزمون

تاریخ آزمون

 1

1101

مجموعه زبان و ادبیات فارسی

عصر چهارشنبه

23/11/1387

 2

1102

مجموعه علوم جغرافیایی

صبح شنبه

26/11/1387

 3

1103

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 

عصر پنج‌شنبه

24/11/1387

 4

1104

مجموعه زبان عربی

صبح جمعه

25/11/1387

 5

1105

مجموعه علوم اقتصادی

صبح شنبه

26/11/1387

 6

1106

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی  

صبح‌چهارشنبه

23/11/1387

 7

1107

مجموعه تاریخ

صبح جمعه

25/11/1387

 8

1108

مجموعه علوم اجتماعی

صبح شنبه

26/11/1387

 9

1109

فرهنگ و زبان‌های باستانی

عصر پنج‌شنبه

24/11/1387

 10

1110

مجموعه زبان‌شناسی

عصر پنج‌شنبه

24/11/1387

 11

1111

مجموعه علوم قرآن و حدیث

صبح جمعه

25/11/1387

2

1112

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

صبح جمعه

25/11/1387

 13

1113

الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و حکمت اسلامی

صبح جمعه

25/11/1387

4

1114

مجموعه الهیات و معارف اسلامی

صبح جمعه

25/11/1387

5

1115

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه شافعی

صبح جمعه

25/11/1387

6

1116

مجموعه فلسفه

صبح شنبه

26/11/1387

7

1117

مجموعه علوم تربیتی 1

عصر جمعه

25/11/1387

 18

/ 0 نظر / 22 بازدید