فهرست حذفیات کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1388

فهرست حذفیات کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1388

الف- دروس عمومی

نام کتاب

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس

حذفیات

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2)

222

85

دوم


1 - فعالیت ها : شامل نمونه یابی درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه ها درصفحة 141 - کشف عوامل درصفحة 189
تفکر در صفحات63 ،70 و174- خودکاوی درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقایسه در صفحة 102- تطبیق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 و181 - بررسی درصفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185- پیام آیات درصفحة 161 – همفکری درصفحة 137 بیان نمونه ها درصفحة 138
2- پیشنهادها : در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 ، 178و 194
3- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.
4- یاد آوری ها در صفحات 9 ، 109 و121
5- گام ها درصفحات 35 ، 56 ، 107 ، 119 ، 134 ، 152 ، 168 و 193
6- متن صفحات 34 ، 36 و شعر صفحة 65
7- پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 3 )

251

86

سوم


1- فعالیت ها : شامل تکمیل درصفحه ی 11 - نمونه یابی درصفحات 19 ،193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خودکاوی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه ی 148 - برنامه ریزی در صفحه ی 156 - اندیشه در صفحه ی 169 - طبقه بندی در صفحات 215 و219 - راه حل در صفحه ی 223- شناسایی عوامل در صفحه ی 236 - ذکر نمونه 180
2- پیشنهادها : درصفحات 13 ، 46 ، 63 ، 77 ، 93 ، 115 ، 132 ، 143 ، 160 ، 171 ، 200 ، 215 ، 225
3 - گام ها : درصفحات 26 ، 94 ، 133 ، 161 ، 185 ، 201 ، 237
4- یاد آوری ها : درصفحات 6 تا7 ، 188 تا 189 ، 204 تا 205
5- اشعار : درصفحات 41 ، 44 ، 48 و 51
6- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است . 7- پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

ادامه ی دروس عمومی

معارف اسلامی

( دین وزندگی )

1/285

87

پیش دانشگاهی


1- یادآوری : در صفحة 3 و متن صفحة 91
2- فعالیت ها : استدلال در صفحه ی 17- حل مسأله درصفحه ی 18 و138- تفکر درآیات درصفحه ی 28 - بررسی در صفحات33 ، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ریزی در صفحات 33 و45 - ذکرنمونه ها در صفحات 41 و 66- خود ارزیابی درصفحات 41 ، 49 و54 - خودکاوی در صفحة 42 - پیشنهاد در صفحه ی 56 - تطبیق در صفحات 71 ، 139 ، 155و 159 - مقایسه درصفحات 37 و 117- نمونه یابی درصفحه ی 175- هم اندیشی درصفحه ی 172 و 180
3- برداشت : درصفحات 121 تا128 ، 130 تا 133 و 161 تا 164
4- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است. 5 - پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

ادبیات فارسی (3)

(غیرعلوم انسانی)

1/249

86

سوم


- درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوی از صفحه 92 تا 97
ـ درس 18: قاصدک، از صفحه 140 تا 150 ـ درس 20: از پاریز تا پاریس از صفحه 158 تا 165

زبان فارسی 3

(غیر علوم‌انسانی)

3/249

86

سوم


ـ کلیة نمونه ها ، که به ترتیب عبارت است از: صفحات 51 تا55 (عدل- موزه کلمانسو ) 129 تا 130 ( قبض آب)
ـ درس 23: اسناد و نوشته‌های حقوقی از 166 تا 182

زبان فارسی 3

(تخصصی انسانی)

4/249

86

سوم


ـ کلیة نمونه‌ها ، که به ترتیب عبارت است از: صفحات 120 تا 122 ( آرش ) و134 تا 135 ( قبض آب و...)
ـ درس بیستم: از صفحات 145 تا 150 املای برخی از کلمات
- درس 24: اسناد و نوشته‌های حقوق از صفحه 175 تا 188

زبان و ادبیات فارسی 1و2

1/283

87

پیش‌ دانشگاهی


درس 9: فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدی
درس 10: فقط شعر (2) - راه بی نهایت حافظ
درس 20: قسمت اول به بلبل
درس 22: قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی
درس 24: فقط متن افشین و بودلف
درس 30: صدای پای آب - از «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر ... » - صفحة 206 و207 ب- دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام کتاب

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس


حذفیات

آمار و مدلسازی

3/234

85

دوم

فصل هشتم


 

ج- دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام کتاب

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس


حذفیات

زیست شناسی وآزمایشگاه(1)

1/231

85

دوم


•  درس اول از صفحه‌ ی 1 تا پایان 13
•  درس پنجم صفحه ‌ی 81 از تغذیه گیاهی و خاک تا پایان صفحه ‌ی 88

آمار و مدلسازی

5/258

86

سوم


فصل هشتم   د- دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام کتاب

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس


حذفیات

آمار و مدلسازی

3/234

85

دوم


فصل هشتم

تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

1/246

85

دوم


نمونه ها

اقتصاد

1/240

85

دوم


کلیه مطالب با عنوان « مطالعه ی آزاد» در صفحات 77 ، 85 ، 88 و 89 ، 97 تا 102 ، 121 تا 123 و 147 تا 151

عربی (2) (علوم انسانی)

2/224

85

دوم


دو درس 9 و 18

روان شناسی

1/268

86

سوم


فصل دوم ازصفحة41 تا 57 (ویژگی‌هاوخصوصیات رشد دورة قبل ازتولدو...تا ویژگی‌ ها وخصوصیات رشد دردورة نوجوانی)

جامعه شناسی (2)

1/281

86

سوم


- کلیه ی مطالب باعنوان « برای مطالعه ی بیشتر » - تصاویرونمودارها

ریاضی پایه

2/292

87

پیش دانشگاهی


از صفحه ی 133 ( ضرب احتمال ها، پیش آمدهای مستقل و وابسته ) تا پایان کتاب صفحه ی 147 علوم اجتماعی

1/300

87 پیش ‌دانشگاهی
تصاویر ، نمودارها ، جداول ، نقشه ها و مطالب کادرهای رنگی


 

/ 1 نظر / 27 بازدید
پریسا

حتما"به من سر بزن ..................البته اگه می تونی