چگونگی و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی واجدشرایط در آزمون سراسری سال 1387

به اطلاع داوطلبان عزیز آزمون سراسری سال 1387 می‌رساند که براساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور و در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال‎های 1384 ، 1385 و یا 1386 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد. کلیات مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و جداول تأثیر سوابق تحصیلی به شرح ذیل است:
1 نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود.
2 سوابق تحصیلی فقط برای فارغ‌التحصیلان سال سوم دبیرستان (دیپلم) ریاضی فیزیک، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سال‎های 1384، 1385 و یا 1386 امتحانات سال سوم آنها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است.
3 برای بقیه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاک گزینش خواهد بود.
4 داوطلبان، از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت‎نامی تقسیم می شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس در بندهای 41 و 42 آورده شده است.
41 تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی براساس جدول ذیل

عنوان دیپلم گروه آزمایشی ریاضی فیزیک علوم ریاضی و فنی علوم تجربی علوم تجربی علوم انسانی علوم انسانی علوم و معارف اسلامی علوم انسانی


برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 15% براساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت. جدول شماره (1) : دیپلم ریاضی فیزیک گروه علوم ریاضی وفنی  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 15% زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3 2 2 2 عربی3 3 3 3 تعلیمات دینی وقرآن3 2 2 2 زبان خارجی3 4 4 3 میانگین وزنی دروس جبرو احتمال ، هندسه2 و حسابان 3 3 2 فیزیک3 وآزمایشگاه 2 3 3 شیمی3 وآزمایشگاه

جدول شماره (2) : دیپلم علوم تجربی گروه آزمایشی علوم تجربی  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 15% زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3 2 2 2 2 2 عربی3 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی وقرآن3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 0 1 4 1 1 زمین شناسی 2 3 3 4 3 ریاضی 3 4 4 2 2 2 زیست شناسی2 وآزمایشگاه 2 2 2 3 2 فیزیک3 وآزمایشگاه 3 4 2 2 2 شیمی3 و آزمایشگاه

جدول شماره (3) : دیپلم علوم انسانی گروه آزمایشی علوم انسانی  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 15% زیرگروه 1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه 4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 زبان فارسی تخصصی 2 2 2 2 2 عربی3 ویژه علوم انسانی 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی وقرآن3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 4 2 2 2 2 میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصی و آرایه های ادبی 1 1 1 3 1 میانگین وزنی دروس تاریخ ایران وجهان2 و جغرافیا2 1 3 2 2 3 جامعه شناسی2 3 1 1 2 2 فلسفه و منطق

جدول شماره (4): دیپلم علوم و معارف اسلامی گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 15% زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه 4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 زبان فارسی تخصصی 2 2 2 2 2 عربی3 ویژه علوم معارف 3 3 3 3 3 میانگین وزنی دروس اصول وعقاید2، تفسیر وعلوم قرآنی2 واخلاق2 2 2 2 2 2 زبان خارجی3 4 2 2 2 2 ادبیات فارسی تخصصی 1 1 1 3 1 تاریخ اسلام2 1 3 2 2 3 جامعه شناسی2 3 1 1 2 2 فلسفه و منطق

تبصره: تأثیر میزان 15% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، براساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت 42 عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمه های غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 15% خواهد بود. میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم‌های غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌های آزمایشی مختلف با درنظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه‌های مربوط. درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروه‎های آزمایشی‌ مختلف براساس جداول شماره‎های (5) تا (11) خواهد بود.
جدول شماره (5): دیپلم ریاضی فیزیک گروه آزمایشی علوم تجربی  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 2 2 2 2 2 عربی 3 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 2 3 3 4 3 حسابان 2 2 2 3 2 فیزیک 3 و آزمایشگاه 3 4 2 2 2 شیمی 3 و آزمایشگاه 9/10 7/10 6/9 12/12 7/11 درصد تأثیر سوابق تحصیلی 1/89 3/89 4/90 88/87 3/88 درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره (6) : دیپلم علوم تجربی گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎‏های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 2 2 2 عربی 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 زبان خارجی 3 3 3 2 فیزیک 3 و آزمایشگاه 2 3 3 شیمی 3 و آزمایشگاه 26/10 6/10 1/11 درصدتأثیر سوابق تحصیلی   74/89 4/89 9/89 درصد تأثیرنمرات آزمون سراسری

جدول شماره (7) : دیپلم ریاضی فیزیک گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 2 2 2 2 2 عربی 3 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 2 4 4 3 3 حسابان 11/4 84/5 16/6 61/4 83/4 درصد تأثیر سوابق تحصیلی   89/95 16/94 84/93 39/95 17/95 درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره (8) : دیپلم علوم انسانی گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 4 4 4 زبان فارسی تخصصی 2 2 2 عربی 3 ویژه علوم انسانی 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 زبان خارجی 3 34/4 02/4 71/4 درصدتأثیر سوابق تحصیلی   66/95 98/95 29/95 درصد تأثیرنمرات آزمون سراسری


جدول شماره (9) : دیپلم علوم تجربی گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیر نمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 2 2 2 2 2 عربی 3 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 2 4 4 3 3 ریاضی 3 11/4 84/5 16/6 61/4 83/4 درصد تأثیر سوابق تحصیلی   89/95 16/94 84/93 39/95 17/95 درصد تأثیرنمرات آزمون سراسری

جدول شماره (10) : دیپلم علوم انسانی گروه آزمایشی علوم تجربی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 زبان فارسی تخصصی 2 2 2 2 2 عربی 3 ویژه علوم انسانی 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 75/3 11/3 3/3 51/3 02/4 درصد تأثیر سوابق تحصیلی   25/96 89/96 7/96 49/96 98/95 درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره (11) : همه دیپلم‎ها(ریاضی،تجربی، انسانی) گروه آزمایشی هنر  

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیرگروه1 زیرگروه2 زیرگروه3 زیرگروه4 زیرگروه5 4 4 4 4 4 میانگین دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی 2 2 2 2 2 عربی 3 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 2 2 زبان خارجی 3 1 3 1 1 1 میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه‏های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 2/4 35/5 77/4 2/4 46/4 درصد تأثیر سوابق تحصیلی 8/95 65/94 23/95 8/95 54/95 درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

جدول شماره (12) همه دیپلم‎ها( ریاضی، تجربی، انسانی) گروه آزمایشی زبان  

ضرایب دروس­در­آزمون­سراسری­در­زیرگروه‎های مختلف تأثیرنمرات دروس دیپلم زیر گروه‎ 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه4 4 4 4 4 میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی   2 2 2 2 عربی 3 3 3 3 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 2 2 2 4 زبان خارجی 3 5 5 5 15 درصد تأثیر سوابق تحصیلی   95 95 95 85 درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

/ 1 نظر / 23 بازدید

کامل نبود اصلا[قهر]